Kari Tervo, Ph.D.

PO Box 3703

Redondo Beach, CA 90277

310.880.7710

kari@karitervo.com